Wednesday nights - Rav Benzion's Tanya shiur..........Please continue to daven for the good health of the Rebbe (Yechiel Michel ben Devorah Leah) and Rebbetzin (Feiga bas Sarah).

Thursday, December 22, 2011

Shabbos Chanukah

בספה"ק אמרי פנחס איתא: "שבת חנוכה הוא תענוג של משיח". והגם שכל שבת היא בחי' מעין עולם הבא, יש בשבת זו מעלה יתירה, וכדאיתא בספה"ק מגן אברהם: "ההתלהבות של זה השבת חנוכה הוא יותר גדולה מהתלהבות של כל השבתות של כל השנה". ובספה"ק מאיר עיני חכמים כתב שאורו של שבת חנוכה הוא דבר חדש לגמרי, וזהו לשוה"ק: כתב האלהי האריז"ל שידליק דוקא של חנוכה קודם ואחר כך נר של שבת ואינו רשאי להדליק של שבת קודם. כי שבת חנוכה מרמז על לעתיד יום שכולו שבת שיתחדש על ידינו כל הנבראים כולם כשנזכה אנחנו להיות מרכבה אליו יתברך שמו להתגלות יחודו ואחדותו יתברך שמו עמנו בכל הנבראים וכל העולמות בסוד חנ"ו כ"ה כמבואר בתיקונים, שהתגלות השבת הזה הוא דבר חדש שלא נתגלה מתחלת הבריאה והכל על ידינו בסוד חנ"ו כ"ה. ולכן דוקא ידליק נר חנוכה תחילה ואחר כך נר שבת שהתגלות השבת הזה הוא על ידי הדלקת נר חנוכה מקודם דוקא". ולכן, ידוע מצדיקים זי"ע (התפארת שלמה ועוד) שיש הרבה נשמות שאינם יכולים להתתקן אפילו על ידי השפעת נר חנוכה, ורק על ידי שניהם יחד, שבת וחנוכה, שהיא חידוש שמעולם לא נתגלה, יהיו ביכולתם להתתקן. 

No comments: